sobota 23. října 2010

Zánik manželství jiným způsobem než rozvodem

Manželství může podle našeho právního řádu zaniknout hned několika způsoby, a tedy nejen rozvodem. Pokud uvažujete o rozvodu vašeho manželství, měli byste zvážit i další možnosti, zejména pak prohlášení manželství za neplatné.
Zánik manželství smrtí jednoho z manželů
Podle § 22 zákona o rodině, manželství zaniká smrtí jednoho z manželů. Pokud zemřou manželé současně, zaniká manželství smrtí obou manželů. Manželství v tomto případě zaniká dnem smrti manžela.


Zánik manželství prohlášením osoby za mrtvou
Pokud nelze prokázat smrt fyzické osoby stanoveným způsobem prohlásí soud osobu za mrtvou tehdy, pokud je jisté, že zemřela anebo soud zjistí její smrt jinak. Stejně tak soud prohlašuje za mrtvou osobu nezvěstnou. V tomto případě však manželství zaniká až dnem nabytí právní moci prohlášení osoby za mrtvou.


Neexistence manželství a prohlášení manželství za neplatné
Manželství lze také prohlásit za neplatné či neexistující. Mezi těmito dvěma termíny je nutné rozlišovat.

Neexistence manželství
Zákon o rodině stanoví, kdy manželství není od počátku považováno za vzniklé, a to se všemi důsledky, které to má již od samého počátku. Zákon o rodině v § 17a stanoví tyto případy:

a)    Manželství nevznikne, jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím.
b)    Manželství nevznikne, jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let.
c)    Manželství nevznikne, jestliže nebyly dodrženy podmínky uvedené v § 4a odst. 1, § 4b odst. 2 a § 9.
Ustanovení § 17a zákona o rodině je výkladově problematické, zejména proto, že neobsahuje všechny důvody, kdy lze konstatovat neexistenci manželství.


Prohlášení manželství za neplatné
U neplatnosti manželství je důležité si uvědomit, že takové manželství se považuje za platné do doby, než je jeho neplatnost prohlášena soudem. Neplatnost manželství může nastat ze dvou příčin
a)    Vady ve vlastnostech snoubenců
b)    Vady ve sňatečném prohlášení

Vady ve vlastnostech snoubenců
Mezi vady ve vlastnostech snoubenců patří uzavření manželství osobou, která již je manželem v jiném manželství. Totéž platí i o osobě, která je v trvajícím registrovaném partnerství podle zákona o registrovaném partnerství. Obě tyto vady jsou vady odstranitelné, to znamená, že manželství je považováno za platné, ale kdykoli do doby odstranění vady (ukončení předchozího manželství nebo registrovaného partnerství) může být soudem prohlášeno za neplatné, a to i bez podání návrhu neplatnosti.

Další vadou je porušení zákazu monogamie, stanoveném v § 12 zákona o rodině. Takové manželství trpí takzvanou neodstranitelnou vadou, nelze ji zhojit, a může být kdykoli prohlášeno za neplatné.

Uzavření manželství osoby mladší 18 let a starší než 16 let, bez rozhodnutí soudu, je vada odstranitelná a to buď otěhotněním manželky, nebo dosažením obou manželů 18 let. Dokud tato vada trvá, je možné prohlásit soudem manželství za neplatné i bez návrhu.

Pokud je osoba mladší 16 let, tak manželství po právní stránce vůbec nevznikne, viz § 17a zákona o rodině (neexistence manželství viz výše) a nelze jej zhojit dosažením 16 let.

Pokud manželství uzavře osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům, nebo osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům je takové manželství platné, ale trpí neodstranitelnou vadou a může být kdykoli, i bez návrhu, prohlášeno za neplatné.

Vadné manželství také bude, pokud jej uzavře bez soudem udělené výjimky osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena, nebo osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům. Tato vada může být odstraněna tím, že se duševní stav dříve postižené osoby stane slučitelný s účelem manželství. Do té doby může kterýkoli z manželů požadovat prohlášení manželství za neplatné. 
Vady ve sňatečném prohlášení
Kromě vady ve sňatečném prohlášení nezpůsobilostí osoby (viz výše - vady ve vlastnostech snoubenců) jsou zde další vady spojené s nedostatkem vůle. Pokud bylo sňtaečné prohlášení vynuceno fyzickým násilím manželství nemohlo vzniknout. Pokud však bylo sňatečné prohlášení vynuceno bezprávnou výhrůžkou (psychické násilí, strach) manželství vzniklo, ale každý z manželů, tedy paradoxně i ten který by byl původcem této výhrůžky, se může u soudu domáhat určení jeho neplatnosti a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy se o rozhodné skutečnosti žádající manžel dozvěděl. Lhůta jednoho roku a právo domáhat se neplatnosti manželství pro oba manžele platí též u omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření manželství.

Pokud nebyl projev sňatečné vůle určitý nebo srozumitelný, využije se k dovození neplatnosti základních ustanovení občanského zákoníku v § 37 a 39 v kombinaci s § 104 zákona o rodině.

Manželství také nevznikne, pokud sňatek trpí formálními závadami.


DÁLE:

Řízení o určení neplatnosti manželství
Řízení o určení neexistence manželství

Zánik manželství rozvodem
Zákon o rodině

Žádné komentáře:

Okomentovat