pátek 11. července 2014

Návrh na nesporný rozvod manželství podle nového občanského zákoníku - vzor návrhu na rozvod manželství

Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014, kromě jiných předpisů zrušil zákon o rodině a začlenil rodinné právo přímo do občanského práva. Od letošního roku je tak součástí občanského zákoníku i úprava rozvodu manželství.

Co se změnilo u rozvodu manželství s novým občanským zákoníkem od roku 2014?

Občanský zákoník zachoval totožnou úpravu zániku manželství, jak byla upravena v zákoně o rodině. Manželství podle nového občanského zániku zaniká buď smrtí (nebo prohlášením za mrtvého jednoho z manželů) anebo rozvodem.

Zánik manželství rozvodem - nesporný rozvod

Rozvod manželství je upravený v § 755-758 občanského zákoníku. Přečtěte si jaké jsou podmínky pro nesporný rozvod v novém občanském zákoníku. Na konci článku najdete zdarma ke stažení vzor návrhu na rozvod bezdětného manželství.

Rozvod bez soudního zjišťování příčin rozvratu manželství – rozvod podává jeden z manželů a druhý se k němu připojí

Tento typ rozvodu manželství je nejsnazší, ale předpokládá vzájemnou shodu manželů na úpravě péče o své děti a úpravě majetkových poměrů. Jde o takzvaný nesporný rozvod. Výhodou rozvodu takového manželství je rychlost a také to, že u soudu se nedokazuje rozvrat manželství ani jeho příčina. Občanský zákoník § 757 tento typ rozvodu manželství upravuje takto:

1. Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud

a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,

b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,

c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu. 

2. Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.

Vzor návrhu na rozvod bezdětného manželství podle občanského zákoníku 2014 - nesporný rozvod, vzor návrhu na rozvod manželství ke stažení zdarma:

VZOR KE STAŽENÍ ZDARMA - Návrh na rozvod manželství, nesporný rozvod vzor

OBČANSKÝ ZÁKONÍK KE STAŽENÍ - Občanský zákoník 2014

neděle 29. června 2014

Rozvod manželství podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., který vstoupil v platnost k 1. 1. 2014, zrušil mimo jiné zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Nově je upravený rozvod i celé rodinné právo v části druhé nového občanského zákoníku, konkrétně v ustanoveních § 655 až § 975. Nový občanský zákoník přinesl do rodinného práva řadu změn a nových termínů.

Pokud tedy plánujete rozvod, musíte se řídit vzory, které jsou upravené již podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V příštích týdnech vám zde přineseme aktualizované vzory, které uplatníte při rozvodu manželství, výživného či péče o děti po rozvodu manželství.

Základní ustanovení pro rozvod manželství podle nového občanského zákoníku je víceméně stejná jako v případě již neplatného zákona o rodině. Základní podmínky pro rozvod manželství upravuje § 755 občanského zákoníku:


Rozvod manželství

§ 755
(1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

(2) Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu
a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo

b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

(3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.


Další podrobnosti pro rozvod manželství jsou upraveny v následujících ustanoveních § 756, § 757, § 758 občanského zákoníku.

VZOR KE STAŽENÍ ZDARMA - Návrh na rozvod manželství, nesporný rozvod vzor