neděle 31. října 2010

Rozvod - zánik manželství rozvodem

Rozvod je jedinou právně akceptovanou cestou zániku manželství za života obou manželů. Další z možnosti zániku manželství jsou popsány v článku zánik manželství jiným způsobem než rozvodem.

Rozvod manželství je z historických důvodů a funkce rodiny v právním a sociálním pojetí našeho státu institucí, která není podporována státem. Toto vyplývá už ze samotného pojmu manželství, tak jak je upraveno v § 1 zákona o rodině. Stát ovšem dává možnost manželům, pokud již netvoří trvalé společenství, se rozvést.

Rozvod je v českém právu možný z jediného rozvodového důvodu, upraveném v § 24 zákona o rodině, a tím je hluboký a trvalý rozvrat, kdy nelze očekávat obnovení manželského soužití.

Hluboký a trvalý rozvrat manželství je předmětem dokazování u soudu. Rozvrat manželství musí být objektivně zjistitelný.


Rozvod manželství
Existují tři možnosti rozvodu manželství.
  •  rozvod se zjišťováním příčin rozvratu
  • rozvod bez zjišťování příčin rozvratu
  • rozvod ztížený

Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu
Návrh na rozvod podává jeden z manželů, který je povinen prokázat kvalifikovaný rozvrat manželství. Manžel, který návrh na rozvod manželství podal, je povinen uvést a prokázat příčiny, které k tomuto rozvodu vedly.

Soud manželství rozvede, pokud v průběhu řízení shledá kvalifikovaný rozvrat manželství a nezjistí překážku rozvodu, kterou může být zvláštní zájem nezletilého dítěte na zachování manželství jeho rodičů. Kvalifikovaný rozvod je v zákoně definován takto:

Jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužit.

Zákon o rodině upravuje tento typ rozvodu v § 24.


Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu – rozvod dohodou obou manželů
Tento rozvod se někdy chybně označuje jako rozvod dohodou, či rozvod nesporný, nebo smluvený rozvod. Ve skutečnosti musí takové manželství splňovat celou řadu předpokladů, aby je mohl soud rozvést.

Návrh na rozvod podává jeden z manželů a druhý se k němu připojí. V tomto případě není potřeba prokázat kvalifikovaný rozvrat manželství, postačí, pokud jej oba manželé společně tvrdí. Příčiny rozvratu manželství se tedy před soudem nezjišťují ani neprokazují.  
 
Aby bylo možné tímto způsobem manželství rozvést, je třeba, aby splňovalo tyto předpoklady:
-    manželství musí trvat alespoň jeden rok
-    manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí
-    k návrhu na rozvod se připojí druhý manžel
-    manželé předloží dokumenty stanovené v § 24a, zákona o rodině

Předkládané dokumenty dle § 24a k žádosti o rozvod
-    smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů
-    smlouva upravující vzájemná práva a povinnosti společného bydlení
-    smlouva o případné vyživovací povinnosti
-    pokud mají manželé společné nezletilé dítě, musejí též předložit pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu

Všechny výše uvedené dokumenty musejí mít písemnou formu a podpisy manželů musejí být úředně ověřeny. Tyto smlouvy nabudou právní moci až v okamžiku rozvodu. Pokud k rozvodu nedojde, pozbývají tyto smlouvy platnosti.

Zákon o rodině upravuje tento typ rozvodu v § 24a.


Rozvod ztížený
Jde o situaci, kdy žalovaný manžel nesouhlasí s návrhem na rozvod a úspěšně prokáže, že se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a byla by mu rozvodem způsobena zvlášť závažná újma. Soud v tomto případě zjišťuje, zda existují mimořádné okolnosti, které odůvodňují zachování manželství.

Moderní právní řády ovšem neznají nezrušitelnost manželství a proto výše uvedené mimořádné okolnosti nelze uplatnit, jestliže spolu manželé nežijí po dobu delší než tři roky, a manželství splňuje nutné podmínky k rozvodu podle § 24.

Zákon o rodině upravuje tento typ rozvodu v § 24b.

Žádné komentáře:

Okomentovat